Yrkesskade er legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke. Med ulykke forstås en plutselig og uventet ytre påkjenning eller belastning som ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon. For eksempel en «kink» eller «forstrekninger» oppstått under bæring, løfting osv kan i alminnelighet ikke godkjennes som yrkesskade med mindre det har skjedd noe «ulykkesartet». Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes.

Ved yrkesskade skal man så raskt som mulig (innen 3 dager) melde fra om dette til leder. Leder skal straks vurdere risiko for helse, miljø og sikkerhet (foreta en risikovurdering ref HMS håndboka). Leder og den skadde skal sammen fylle ut og sende inn følgende skjema;

Leder skal i tillegg følge HMS håndbokas kap 8.6 «Rutiner ved yrkesskade» som er følgende;

  • AG fyller ut skjemaet «Analyse av yrkesskade og farlige forhold/nestenulykke» som rapporteres til HMS ansvarlig
  • Ved ulykker med alvorlig skade eller med døden til følge, skal leder straks varsle Arbeidstilsynet, politi, overordnet leder, verneombud, hovedverneombud og HMS tjeneste.