Søknad om permisjon legges frem skriftlig for nærmeste overordnede. All permisjon skal søkes i så god tid som mulig etter at behovet for eventuell permisjon har oppstått og senest 14 dager før ønsket permisjonsstart.

Permisjon ved fødsel

I forbindelse med fødsel er det lovbestemt rett til permisjon med full lønn i 49 uker. Alternativt kan du velge 80% lønn i 59 uker. Av disse ukene er 10 uker øremerket moren og 10 uker øremerket barnets far.

  Fødsel fra og med 1. juli 2014
Maksimalstønadsperiode 49 uker (100 % dekningsgrad)
59 uker (80 % dekningsgrad)
Før fødsel 3 uker
Mødrekvote 10 uker
Fedrekvote 10 uker
Periode som foreldrene kan dele mellom seg 26 uker (100 % dekningsgrad)
36 uker (80 % dekningsgrad)

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med fødselen har far rett til to ukers permisjon (pappa-permisjon) med lønn, dersom han bor sammen med moren. Permisjonen avvikles normalt når moren kommer hjem fra sykehuset, men det kan avtales annet tidspunkt.

Begge foreldrene har hver for seg rett til inntil ett års permisjon uten lønn i tillegg til ovenstående. Det er et krav at den ulønnede permisjonen tas i forlengelse av den lønnede permisjonen.

Permisjon ved amming

Kvinner som ammer sitt barn kan, i henhold til Arbeidsmiljøloven, kreve den fritid hun av den grunn behøver og minst ½ time 2 ganger om dagen. Eventuelt kan hun kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. Permisjon ved amming er uten lønn.

Permisjon ved militærtjeneste/siviltjeneste

I forbindelse med avtjening av militærtjeneste/siviltjeneste/ repetisjonsøvelse gis permisjon uten lønn for den tid man er innkalt til tjeneste.