HAMU, AMU Østlandet Oslo, AMU regioner

Sodexo har ett hovedarbeidsutvalg (HAMU) og to arbeidsmiljøutvalg (AMU) Østlandet Oslo og regionene Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Dette fungerer etter de intensjoner som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. HAMU, AMU består av lik fordeling av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstagers sin side.

I tillegg sitter en representant fra bedriftshelsetjenesten (BHT) i HAMU. BHT har ikke stemmerett. I HAMU og AMU er det satt opp faste kvartalsvise møter (4), men det er mulighet for hyppigere møtevirksomhet ved behov.

HAMU og AMU skal delta i utforming og oppfølging av bedriftens HMS arbeid. Bl. annet innbefatter dette gjennomgang av rapporter, kartlegging om yrkessykdommer, arbeidsulykker, tilløp til ulykker og handlingsplan. Slik gjennomgang skal være dokumentert.

HAMU, AMU skal årlig avgi rapport om sin virksomhet, og denne oppbevares i bedriften.

Verneombudet

Verneombudet skal ivareta arbeidstakers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd, ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Verneombudet skal delta i utforming og oppfølging av bedriftens HMS arbeid. Bl.a. innbefatter dette gjennomgang av rapporter,/kartlegging om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker. Slik gjennomgang/behandling skal være dokumentert.

Verneombudene bistår leder med jevnlig gjennomføring av vernerunder på arbeidsplassene for å sikre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.